Ev sahibləri

Mustafa Süleymanov Baxşəli oğlu

Ağakişi Tahirov Şəmil oğlu

İsə Göyüşov Nəbi oğlu

Məhərrəm Göyüşov Nəbi oğlu

Bolşevik Göyüşov Nəbi oğlu

Əsəd Qələndərov Məmməd oğlu

Omar Qələndərov Vəli oğlu

Əhməd Qələndərov Vəli oğlu

Hidayət Şükürov Allahverdi oğlu

Vilayət Alyarov Allahverdi oğlu

Əli Alyarov Allahverdi oğlu

Qurban Qələndərov Vəli oğlu

Məsim Əhmədov Heydər oğlu

Köçəri Süleymanov Əhmədcan oğlu

Əliqulu Kamalov Şirin oğlu

Məşədi Əliyev Sarı oğlu

İbrahim Əliyev Sarı oğlu

Məhəmməd Əliyev Məşədi oğlu

Paşa Əliyev Sarı oğlu

İsrafil İsrafilov İsmayıl oğlu

Alpaşa Əliyev Abdurrahman oğlu

Mustafa Mirzəyev Süleyman oğlu

Cahangir Şərifov Məhərrəm oğlu

Tükəzban Şərifova Məhərrəm qızı

Mürsəl Əliyev Qasım oğlu

Ələsgər Səmədov  Dəmir oğlu

Yanıx Əşrəfov Əşrəf oğlu

Qulu Əşrəfov Əhməd oğlu

Fatma (Vəliqızı) Əşrəfova Əşrəf qızı

Zərnişan Əliyeva Sarı qızı

İsə Rzayev Səməd oğlu

Abbasqulu Əsədov Məhəmməd oğlu

Abbasəli Əhmədov Paşa oğlu (Yemişan Əhmədova Balaəfəndi qızı)

Ocaqqulu Şirin oğlu Məmmədov

Balakişi Alıyev İsmayıl oğlu

Çopur İsmayılov Hamza oğlu

Şura Əhmədov Heydər oğlu

Zənhan Nəsibov Ağaməmməd oğlu

Adil Şükürov Allahverdi oğlu

Əbdül Göyüşov Nəbi oğlu

Əsəd Abdullayev Məhəmməd oğlu

Tanrıverdi Abdullayev Məhəmməd oğlu

Məmməd Əliyev Abbas oğlu

Əhmədcan Süleymanov Ağamalı oğlu

İsmayıl Əliyev Mikayıl oğlu

Məhəmməd Əliyev Mikayıl oğlu

Avıl Əliyev Əkbər oğlu

Cahan Əliyev Əkbər oğlu

Qulu Süleymanov Ağamalı oğlu

Nəcəf Ağamalıyev Qulu oğlu

İsmayıl İsrafilov Əhməd oğlu

Ənvər Mirzəyev İbrahim oğlu

Sabir Mirzəyev Babaxan oğlu

Veys Məmmədov Niftalı oğlu

Reys Məmmədov Niftalı oğlu

Mayıs Süleymanov Əhmədcan oğlu

Balaəfəndi İsrafilov Əhməd oğlu

Məhəmməd İsrafilov Balaəfəndi oğlu

Sədəddin Qurbanov Məhərrəm oğlu

Həzrətqulu Aslanov Məhəmməd oğlu

İbrahim Süleymanov Baxşəli oğlu

Kərim Mahmudov Şamil oğlu

Abbas Əhmədov Vaqif oğlu (Xanımqız)

Oruc Namazov Mustafa oğlu

Alı Allahverdiyev Rza oğlu

Əli Qurbanov Sədəddin oğlu

Firudun Mirzəyev Babaxan oğlu

Səməd Rzayev Rza oğlu

Musa Rzayev Səməd oğlu

Rza Rzayev Səməd oğlu

İsabalı  Həsənov Yusif oğlu

Bəşir Allahverdiyev Mirzə oğlu

Qiyas Əliyev Hüseyn oğlu

Bayram Namazov Mustafa oğlu

Bayram Əliyev Abbas oğlu

Voroşil Həşimov Bayram oğlu

Qədim Əliyev Koruş oğlu

Səməd Əliyev Koruş oğlu

Mustafa Namazov Namazalı oğlu

Ələsgər Namazov Mustafa oğlu

Qara Namazov Mustafa oğlu

Paylaşın:
Share